Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/TTg-KTN
V/v bàn giao và quản lý các công trình hồ đập thủy lợi theo quyết định 255/2003/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3932/BNN-TCTL ngày 14 tháng 11 năm 2012); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10531/BKHĐT-KTNN ngày 18 tháng 12 năm 2012), Tài chính (công văn số 250/BTC-TCDN ngày 07 tháng 01 năm 2013) về việc bàn giao các công trình thủy lợi do các nông, lâm trường quản lý cho địa phương và danh mục công trình hồ đập thủy lợi do Tổng Công ty Cà phê Việt Nam quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao các công trình hồ đập thủy lợi phục vụ chung cho hoạt động của các nông lâm trường và nhân dân trong vùng về địa phương quản lý theo Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo phục vụ sản xuất và phù hợp với khả năng tiếp nhận của địa phương.

2. Đồng ý Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và các doanh nghiệp khác được giữ lại các công trình hồ đập thủy lợi phục vụ diện tích sản xuất của doanh nghiệp là chính, do các doanh nghiệp hoặc đơn vị thành viên của doanh nghiệp đang quản lý để tiếp tục quản lý, sử dụng khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình hồ đập thống nhất bằng văn bản. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, quyết định danh mục các công trình hồ đập cụ thể Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và từng doanh nghiệp được tiếp tục quản lý, sử dụng, danh mục công trình thực hiện bàn giao cho địa phương quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

Trường hợp các doanh nghiệp hoặc đơn vị thành viên của doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng công trình thuộc diện thực hiện tái cơ cấu theo hình thức giải thể, phá sản theo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, thì các công trình hồ đập do doanh nghiệp quản lý phải bàn giao cho đơn vị quản lý mới hoặc bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

3. Những công trình hồ đập Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và doanh nghiệp được giao tiếp tục quản lý, sử dụng, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; thực hiện việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, vận hành công trình; phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương xây dựng, triển khai thực hiện phương án phòng, chống lụt, bão và phục vụ sản xuất theo quy định.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cơ chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình hồ đập theo hướng bền vững, tạo nguồn thu từ việc thu phí (trong đó có thủy lợi phí) đối với các diện tích cây trồng được hưởng lợi và các dịch vụ khác (nếu có) để sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình hồ đập, trong đó nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ một phần vốn ngân sách để sửa chữa, nâng cấp đối với những hồ đập ngoài nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất của doanh nghiệp còn cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Đối với các công trình hồ đập hiện nay đã bị xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, nâng cấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị quản lý, sử dụng và các địa phương chủ động xây dựng, triển khai thực hiện phương án phòng, chống lụt, bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông,
Gia Lai, Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Tuynh. 31

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải