Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2017/VPCP-V.I
V/v kiểm tra phản ánh của báo chí về công trình xây dựng, kinh doanh không phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Trong những ngày qua, các báo Công an, Thanh niên, Tiền phong điện tử có bài viết phản ánh Công trình du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay có quy mô đồ sộ, hoành tráng, rộng hàng nghìn mét vuông xây dựng không phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ tại Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và đã khai thác, kinh doanh trong khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gây bức xúc trong dư luận xã hội (các bài báo sao gửi kèm). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến Công trình du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay tại Phường 10, thành phố Đà Lạt, xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: CN, NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3); HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Xuân Thành