Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2017/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Theo phản ảnh của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương, trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành còn có vướng mắc về xác định chế độ hưởng đối với trường hợp chửa trứng (thai trứng), thai ngoài tử cung và thời gian tính hưởng BHXH đối với trường hợp nhận nuôi con nuôi, BHXH Việt Nam đã tổng hợp và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn. Nay Bộ Y tế có Công văn số 1967/BYT-BH ngày 10/4/2013 trả lời về việc xác định bệnh làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 1683/LĐTBXH-BHXH ngày 21/5/2014 về việc thực hiện chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi. BHXH Việt Nam sao gửi 02 Công văn nêu trên đến BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân để làm căn cứ thực hiện.

Đối với trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi kể từ ngày 01/5/2013 trở đi đã được giải quyết mà chưa đúng với nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1683/LĐTBXH-BHXH nêu trên, thì thực hiện điều chỉnh mức hưởng cho đúng quy định. Đối với trường hợp mang thai trứng, thai ngoài tử cung thì thực hiện theo chế độ ốm đau (trong đó trường hợp chửa trứng là bệnh cần chữa trị dài ngày quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để tổng hợp, xem xét hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương