Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2004/BVHTTDL-DSVH
V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu, nội dung: Tu bổ Đại đình (Đại bái, Hậu cung), Tả mạc (di chuyển Hữu mạc cũ sang bên tả để tu bổ); tôn tạo, xây dựng Nghi môn, Hữu mạc (xây trên khu vực Tả mạc cũ), cổng chính, cổng phụ, am hóa sớ, nhà thủ từ - bếp - vệ sinh, sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Đối với việc tu bổ Đại bái, Hậu cung: Cần bảo tồn tối đa các cấu kiện gỗ, thành phần kiến trúc. Gia cố, tu bổ cấu kiện gỗ cổ, cũ còn tốt, chỉ thay mới các cấu kiện đã hư hỏng hoàn toàn khi có sự đồng ý của Hội đồng đánh giá sau hạ giải di tích. Giữ nguyên toàn bộ các cấu kiện gỗ có trang trí chạm khắc ở các bức cốn, con chồng, bẩy, kẻ, đầu dư, chỉ bảo quản và tu bổ, gia cố các cấu kiện này, không thay mới hay đục chạm lại theo mẫu cũ. Tái sử dụng tối đa ngói cũ, chân tảng đá cũ, các chi tiết nề ngõa có giá trị. Cần có phương án bảo quản, giữ gìn nguyên vẹn các đồ nội thất thờ tự (cửa võng, hoành phi, câu đối...) trong quá trình thi công.

- Đối với các hạng mục khác: Cổng chính đắp Nghê trên đỉnh trụ thay cho Phượng; điều chỉnh, giảm quy mô am hóa sớ (chiều cao nhỏ hơn 3m); mở rộng nhà bao che khu vực Đại bái để đảm bảo che chắn an toàn cho công trình trong suốt quá trình thi công.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước Nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;
- Sở VHTT Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Đạo Cương