Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2003/SGDĐT-CTTT
V/v tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và thực hiện chiến dịch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ:

Kế hoạch số 1591/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Công văn số 1899/UBND-VX ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho cán bộ tuyến đầu;

Công văn số 3901/SYT-NVY ngày 11 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế về việc đề nghị phối hợp thực hiện Chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vắc xin phòng COVID-19,

Nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch bền vững phòng bệnh COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang công tác và học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho cán bộ, giáo viên và nhân viên

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp ngành y tế địa phương tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức/Quận/Huyện tổ chức tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục.

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục rà soát, lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại cơ sở giáo dục đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại lần 2[1] (mũi 4) phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiêm.

2. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi an toàn và đúng quy định.

- Rà soát, vận động và tổ chức tiêm chủng cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

3. Triển khai các hoạt động thực hiện chiến dịch truyền thông vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia tiêm liều nhắc lại và tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 11/6/2022 đến 30/6/2022

- Phổ biến, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về thông tin chiến dịch tiêm chủng, lịch tiêm được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Thành phố, theo đường dẫn sau: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/covid19/tai-lieu-truyen-thong/tiem-nhac-vac-xin-phong-covid-19/

- Một số thông điệp truyền thông như sau:

Vắc xin phòng COVID-19: tiêm nhắc đúng lịch - duy trì miễn dịch

Vắc xin phòng COVID-19: tiêm nhắc lại để bảo vệ bạn hiện tại và tương lai.

Vắc xin phòng COVID-19: Giảm nhập viện, ngăn tử vong.

Vắc xin phòng COVID-19: Hãy đi tiêm vắc xin ngay khi đủ điều kiện.

Vắc xin phòng COVID-19: Đi tiêm đủ mũi, đúng lịch.

Tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19 để đạt được sự bảo vệ tốt nhất.

Duy trì khả năng bảo vệ từ mũi nhắc lại COVID-19.

Tiêm nhắc hôm nay - Lợi ích mai sau.

Tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19 đúng lịch giúp duy trì miễn dịch, phòng COVID-19 quay trở lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở (để báo cáo);
- UBND TP.Thủ Đức, QH;
- Lưu VT, P.CTTT (LT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

 [1] Theo Kế hoạch số 1591/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: khoảng cách ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3); đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc COVID-19.