Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

B XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 20/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 126/CV-VH ngày 17/12/2014 của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 công trình: “Nhà ở giãn dân cho xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Mai Động”, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12.QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho công trình Nhà ở giãn dân cho xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Mai Động tại ô đất quy hoạch I1-HH1, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và phường Vĩnh Tuy + phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, ngày 16/12/2014 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 3623/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang loại N1 của công trình Nhà ở giãn dân cho xã viên Hợp tác xã Mai Động. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho dự án công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà