Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
BẢO HIỂM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2/QLBH-PNT
V/v trả lời phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi:

Bà Nguyễn Thị Kim Liên
Địa chỉ: Xã Sơn Tây, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Ngày 05/12/2022, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) nhận được Đơn kiến nghị, phản ánh ngày 09/11/2022 của Bà Nguyễn Thị Kim Liên về việc bỏ quy định bắt buộc Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS của chủ xe mô tô, xe gắn máy trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia. Về vấn đề này, Cục QLBH có ý kiến như sau:

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Trong quá trình xin ý kiến cũng có một số ý kiến đề nghị xem xét bỏ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy, Bộ Tài chính đã có báo cáo giải trình Quốc hội. Luật đã được 94,18% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua, trong đó có nội dung về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Cơ sở pháp lý, kinh nghiệm quốc tế và thực tế triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với xe máy như sau:

- Theo quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ: “18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô...; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự”.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ: “2. Người lái xe khi điều khin phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của ch xe cơ giới”.

- Theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15: “1. Bảo hiểm bắt buộc là sản phm bo him nhm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội. 2. Bảo him bắt buộc bao gồm: a) Bảo hiểm bt buộc TNDS của chủ xe cơ giới;...5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện bo him, mức phí bảo hiểm, s tin bo him ti thiu đối với bo hiểm bắt buộc...

- Hầu hết các nước đều áp dụng bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô, xe máy. Để bảo đảm thực hiện, nhiều quốc gia như (Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore...) đã có quy định việc tham gia giao thông khi không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là bất hợp pháp và có thể áp dụng hình phạt tù trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần.

- Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (bao gồm cả ô tô, xe máy) được thực hiện tại Việt Nam đến nay đã được hơn 30 năm. Hiện nay xe máy vẫn là nguồn phương tiện vận tải cơ giới chủ yếu và là nguồn gây tai nạn lớn nhất tại Việt Nam (chiếm 63,48% nguyên nhân gây ra tai nạn).

Hiện nay, Bộ Tài chính (Cục QLBH) đang trong quá trình xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc, căn cứ tình hình thực tiễn, ý kiến đề xuất của các bên liên quan, Bộ Tài chính (Cục QLBH) đã đề xuất Chính phủ sửa đổi một số quy định liên quan đến bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới như: Bổ sung quy định giảm phí bảo hiểm; Tăng tỷ lệ chi hỗ trợ nhân đạo từ 25% lên 30%; Thu hẹp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; Tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm; Bổ sung quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện ghi âm các cuộc gọi đến đường dây nóng để bảo đảm quyền lợi của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với mô tô, xe gắn máy.

Cục QLBH thông báo để Bà biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PNT (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quang Huyền

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2/QLBH-PNT năm 2023 về việc bỏ quy định bắt buộc Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy do Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm ban hành

  • Số hiệu: 2/QLBH-PNT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/01/2023
  • Nơi ban hành: Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm
  • Người ký: Nguyễn Quang Huyền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/01/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản