Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 199/TTg-KTN
V/v: đơn giá thuê đất đối với Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 05/TTr-BNG-CPVNGĐ ngày 03 tháng 01 năm 2012 về đơn giá thuê đất đối với Đoàn Ngoại giao (Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, các Tổ chức quốc tế) tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở nhà, đất do Cục Phục vụ ngoại giao đoàn đang cho Đoàn ngoại giao thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội, mức giảm tiền thuê đất bằng chênh lệch giữa số tiền thuê đất Đoàn Ngoại giao phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ với số tiền thuê đất Đoàn Ngoại giao phải nộp theo quy định tại NĐ số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ.

2. Thời gian thực hiện giảm tiền thuê đất cho Đoàn Ngoại giao nêu trên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

3. Bộ Ngoại giao thông báo với Đoàn Ngoại giao, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, Đoàn Ngoại giao thực hiện nộp tiền thuê đất theo đúng quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, TNMT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4) 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải