Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/BXD-QLN
V/v: Bảo lãnh ngân hàng đối với dự án nhà ở xã hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Xây dựng NHS

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 147/2017/NHS-ĐT ngày 4/7/2017 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng NHS đề nghị hướng dẫn về việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 của Luật Nhà ở năm 2014 thì đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; các giao dịch về nhà ở khác thì thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2014.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 thì nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường và theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Luật Nhà ở năm 2014 thì nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Về vấn đề bảo lãnh, theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Nhà ở 2014 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 63 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định về điều kiện khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai không có quy định về điều kiện chủ đầu tư phải có bảo lãnh khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì việc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trong dự án phát triển nhà ở xã hội, chủ đầu tư không phải thực hiện bảo lãnh; đối với 20% tổng diện tích sàn nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án được bán, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại (nếu có) theo quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chủ đầu tư phải thực hiện bảo lãnh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng về bảo lãnh ngân hàng đối với dự án nhà ở xã hội. Đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng NHS nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, P. BĐS.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ & THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh