Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1987/BTC-VP
V/v đính chính Thông tư số 193/2011/TT-BTC ngày 23/12/2011

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2012

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Tài chính ra Thông tư số 193/2011/TT-BTC ngày 23/12/2011 hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID). Tuy nhiên, trong quá trình in ấn và lưu hành đã có sự nhầm lẫn về ngày ra Thông tư, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị liên quan sửa lại như sau:

Đã in: "Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011"

Sửa lại: "Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011"

Bộ Tài chính rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi