Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/GDĐT-GDTXCNĐH
Về tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;
- Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc;
- Các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BTCGT ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Thể lệ Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp công lập và các đơn vị trực thuộc thông báo đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, sinh viên, học sinh của đơn vị về Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với nội dung như sau:

1. Đối tượng tham dự:

Theo Quyết định số 01/QĐ-BTCGT (file đính kèm), đề nghị các đơn vị tham khảo Đối tượng 2 - Giải pháp đổi mới sáng tạo.

2. Cơ cấu giải thưởng:

Ban Tổ chức chọn trao 03 giải đồng hạng. Mỗi giải thưởng bao gồm: Giấy công nhận, Cúp lưu niệm của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng.

3. Hồ sơ tham dự:

Đối tượng tham dự Giải thưởng nộp 1 bộ hồ sơ gồm:

- Phiếu ứng cử/ đề cử tham dự Giải thưởng (Mẫu 01).

- Bài giới thiệu (Mẫu 02).

Các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng www.doimoisangtao.vn/giaithuong2022.

4. Thời gian:

- Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 16/3/2022 đến hết ngày 31/8/2022.

- Thời gian bình chọn:

Đối với tất cả hồ sơ tham dự: đến hết ngày 31/8/2022;

Đối với các hồ sơ vào vòng Chung kết: đến hết ngày 30/9/2022.

- Tổ chức xét chọn: Trên cơ sở kết quả bình chọn của cộng đồng tính đến hết ngày 31/8/2022, Ban Tổ chức xem xét và lựa chọn 10 hồ sơ có lượt bình chọn cao nhất vào vòng Chung kết và thông báo rộng rãi trên trang www.doimoisangtao.vn/giaithuong2022 vào đầu tháng 9.

5. Lễ công bố kết quả và trao giải thưởng:

Ban Tổ chức sẽ thực hiện trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (WHISE 2022).

Để đăng ký tham gia Giải thưởng, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử: www.doimoisangtao.vn/giaithuong2022.

Thông tin liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thường trực Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh,;

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028.39320122 (Ông Đào Tuấn Anh); 028.38258857 - 0907176313 (Bà Đặng Thị Luận);

Email: dtanh.skhcn@tphcm.gov.vn; dtluan@cesti.gov.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Khoa học và Công nghệ (để phối hợp);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VP, GDTXCN&ĐH (Ln).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ
KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-BTCGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6353/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thay đổi nhân sự Ban Tổ chức Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Tổ chức Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/QĐ-BTCGT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban Tổ chức Giải thưởng về Ban hành Thể lệ Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 3. Thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Thư ký Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BTKGT(01), TA25.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Việt Dũng

 

THỂ LỆ

GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-BTCGT, ngày 10 tháng 3 năm 2020)

Điều 1. Mục tiêu của Giải thưởng

1. Tôn vinh tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

2. Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Điều 2. Đối tượng tham dự

1. Đối tượng 1

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

2. Đối tượng 2

Giải pháp đổi mới sáng tạo: là cách thức mới, có tính sáng tạo được áp dụng nhằm giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

3. Đối tượng 3

Tác phẩm truyền thông: là tác phẩm báo chí, loạt tác phẩm, chuyên mục, chuyên đề thuộc các loại hình báo chí có tác động tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Đối tượng 4

Tổ chức, cá nhân: là các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia tư vấn,... có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Điều 3. Điều kiện tham dự

1. Điều kiện chung

Các đóng góp, thành tích của các đối tượng được quy định tại Điều 2 của Thể lệ được xét trong năm trao Giải thưởng.

2. Điều kiện cụ thể

a) Đối tượng 1

- Doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố).

- Doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật trong vòng 2 năm tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng.

b) Đối tượng 2

Giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

c) Đối tượng 3

- Tác phẩm được thể hiện bằng tiếng Việt và,

- Có tác động tích cực đến sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

d) Đối tượng 4

Tổ chức, cá nhân có nhiều cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Điều 4. Tiêu chí xét và cách thức chấm điểm

1. Tiêu chí xét

a) Đối tượng 1: Sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có

- Tính sáng tạo (30 điểm),

- Hiệu quả kinh tế (40 điểm),

- Tác động xã hội (30 điểm).

b) Đối tượng 2: Giải pháp đổi mới sáng tạo có

- Tính sáng tạo (50 điểm),

- Tác động xã hội (50 điểm).

c) Đối tượng 3: Tác phẩm truyền thông có

- Chiều sâu nội dung (Nội dung tác phẩm có tính phát hiện, tính định hướng, tính tổng kết) (40 điểm),

- Tính sáng tạo (30 điểm),

- Tác động xã hội (30 điểm).

d) Đối tượng 4: được xét thông qua thành tích cống hiến cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Cách thức chấm điểm

- Điểm chung cuộc bao gồm điểm chấm của Ban Tổ chức và điểm bình chọn của cộng đồng,

- Điểm chấm của Ban Tổ chức chiếm tỷ lệ 80%, được chấm theo thang điểm 100 như quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 4 của Thể lệ,

- Điểm bình chọn của cộng đồng chiếm tỷ lệ 20%, được tính: 20*(số lượt bình chọn của đối tượng tham dự)/ số lượt bình chọn cao nhất.

Điều 5. Giải thưởng

Giải thưởng bao gồm:

1. Mỗi nhóm đối tượng được quy định tại Điều 2 của Thể lệ này sẽ chọn 03 giải đồng hạng.

2. Mỗi giải thưởng bao gồm: Giấy công nhận, Cúp lưu niệm của Ban Tổ chức và tiền thưởng (từ nguồn ngân sách và nguồn tài trợ).

3. Các hồ sơ ở các nhóm đối tượng vào Vòng Chung kết của Giải thưởng sẽ được nhận Giấy chứng nhận và Biểu trưng của Ban Tổ chức Giải thưởng.

Điều 6. Hồ sơ tham dự Giải thưởng

1. Mỗi đối tượng tham dự Giải thưởng nộp 1 bộ hồ sơ (bằng file MS word và file pdf đã ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức) gồm:

- Phiếu ứng cử/ đề cử tham dự Giải thưởng (theo mẫu 01),

- Bài giới thiệu (theo mẫu 02).

2. Các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng www.doimoisangtao.vn/Giaithuong.

Điều 7. Quy trình xét Giải thưởng

1. Tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng

- Hồ sơ tham dự Giải thưởng (ứng cử hoặc đề cử) được gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng thông qua địa chỉ email: giaithuong@doimoisangtao.vn,

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày công bố Thể lệ Giải thưởng đến hết ngày 31 tháng 8 hàng năm.

2. Đăng tải thông tin

Những hồ sơ hợp lệ sẽ được Ban Tổ chức đăng tải liên tục và công khai trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng.

3. Bình chọn của cộng đồng

- Cộng đồng bình chọn cho các đối tượng tham dự trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng.

- Thời gian bình chọn:

Đến hết ngày 31 tháng 8 hàng năm đối với tất cả các hồ sơ tham dự,

Đến hết ngày 30 tháng 9 hàng năm đối với các hồ sơ vào Vòng Chung kết của Giải thưởng.

4. Tổ chức xét chọn

Trên cơ sở kết quả bình chọn của cộng đồng tính đến hết ngày 31 tháng 8 hàng năm, Ban Tổ chức xem xét lựa chọn 10 hồ sơ/ nhóm đối tượng tham dự có lượt bình chọn cao nhất vào vòng chung kết của Giải thưởng và thông báo trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng vào đầu tháng 9 hàng năm.

5. Xác nhận thông tin

Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ tiến hành xác thực thông tin các hồ sơ được lựa chọn vào vòng chung kết của Giải thưởng để hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị chấm giải.

6. Chấm Giải

Ban Tổ chức thành lập các Hội đồng chuyên môn để đánh giá và chấm điểm các hồ sơ theo tiêu chí xét tặng Giải thưởng được quy định tại Điều 4 của Thể lệ.

7. Công bố và trao Giải thưởng

Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ tổ chức công bố và trao Giải thưởng tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hàng năm. Sau khi trao giải, Ban Tổ chức cũng sẽ tiến hành công bố Giải thưởng của năm tiếp theo.

Điều 8. Cam kết - Bảo mật

1. Ban Tổ chức Giải thưởng cam kết bảo mật thông tin đối với những hồ sơ, số liệu mà đối tượng dự thi yêu cầu bảo mật.

2. Các tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các hồ sơ tham dự xét tặng Giải thưởng.

3. Trong trường hợp phát hiện các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, Ban Tổ chức Giải thưởng được quyền loại hồ sơ dự thi hoặc hủy kết quả công nhận và thu hồi Giải thưởng./.

 

 

BAN TỔ CHỨC
GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
VÀ KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

MẪU 01

PHIẾU ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

1. Đối tượng tham dự

a) Tên doanh nghiệp (Đối tượng 1) .....................................................................................

..............................................................................................................................................

b) Tên giải pháp (Đối tượng 2) .............................................................................................

..............................................................................................................................................

c) Tên tác phẩm (Đối tượng 3) .............................................................................................

..............................................................................................................................................

d) Tên tổ chức, cá nhân (Đối tượng 4) .................................................................................

..............................................................................................................................................

2. Thông tin liên hệ

a) Người liên hệ (Họ và tên người đại diện, tác giả hoặc người đề cử):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

b) Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại .............................................................................................................................

Email ....................................................................................................................................

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày ....... tháng ....... năm 20
Tổ chức, cá nhân tham dự Giải thưởng
Ký, ghi rõ họ tên
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

 

MẪU 02
BÀI GIỚI THIỆU

Tựa đề Bài giới thiệu

- Nội dung: Thể hiện như một bài viết giới thiệu, trong đó nêu rõ các nội dung vấn đề đặt ra, đã giải quyết, ý nghĩa, kết quả, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, tác động xã hội, ...

 

- Hình thức: Bài viết không quá 5000 từ; có thể kèm hình ảnh minh họa (thể hiện trên file MS Word).