Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 198/BXD-KHCN
V/v: áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 930/NPT-ĐTXD ngày 28/4/ 2010 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia xin hướng dẫn về thực hiện phân loại, phân cấp công trình các dự án lưới điện truyền tải. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được thực hiện theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP quy định: “3. Bộ Xây dựng quy định cụ thể loại và cấp công trình xây dựng trong Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng.”. Điều 3 của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP đã quy định việc xử lý chuyển tiếp: “1. Trong thời hạn một năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Bộ Xây dựng phải ban hành quy định cụ thể về loại và cấp công trình trong các quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng. Trong thời gian chưa ban hành các quy định này, cho phép tiếp tục áp dụng phương pháp phân loại và cấp công trình quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng cho đến khi Bộ Xây dựng ban hành các quy định về loại và cấp công trình trong các quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng.

Bộ Xây dựng thông báo để Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện đúng quy định về phân loại, phân cấp công trình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dụng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 03:2009/BXD do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà