Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1978/UBND-KT
V/v: Đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố.
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc “...Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn.”; Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại các Thông báo: số 27/TB-VPCP ngày 22/01/2019 và số 259/TB-VPCP ngày 25/07/2019: “...bảo đảm hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử trong năm 2019 ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn” - hiện tại đã có 86.729 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử (đạt tỷ lệ khoảng 67%).

Để hoàn thành chỉ tiêu theo Thông báo số 130/TB-BCĐCQĐT ngày 17/02/2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội: “trong năm 2020, phấn đấu 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử...”; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện những nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung và yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn, phạm vi đơn vị quản lý chủ động, tích cực áp dụng hóa đơn điện tử.

- Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan thuế đôn đốc doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hóa đơn điện tử.

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đẩy mạnh việc áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị (tương tự hệ thống đã áp dụng triển khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 11/2017)

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình Hóa đơn điện tử, Biên lai điện tử giữa các đơn vị; báo cáo UBND Thành phố kết quả hàng tháng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương phối hợp, nghiêm túc thực hiện chương trình triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020 trên địa bàn Thành phố ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư Thành ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CPVP, TH, KT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản