Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1961/TTg-CN
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội (Khóa XIV) về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Báo cáo): Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp vi Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, hoàn thiện nội dung Báo cáo; trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về các nhiệm vụ khác: Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội (nếu cần thiết) để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ,
Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, KTTH, NC, V.I, TH, TKBT;
-
Lưu: VT, CN (2b).Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng