Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1958/TS-KHDDT
Về việc đính chính Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng TSCN thời kỳ 2001-2005

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Tại Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005. Do sai sót trong quá trình đánh máy, tại phụ lục 5 "Danh mục thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản sử dụng thông thường" trang số 19, số thứ tự 7, cột G nhà sản xuất có ghi là SIAM AQUACULTURAL MARKETING Co.,Ltd Thái Lan. Nay xin được sửa lại là SIAM AGRICULTURAL MARKETING Co.,Ltd Thái Lan.

 

Trần Thị Miêng

(Đã ký)