Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1942/BXD-QLN
Vv: Thực hiện quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 25/11/2014 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật Nhà ở, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, trong đó đã dành một Chương (Chương 9) quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tại Điểm b Khoản 2 Điều 159 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại, bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, ngày 20/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015 (gọi chung là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP), trong đó tại Khoản 2 Điều 75 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh Mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, theo phản ánh của các địa phương, đến nay Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vẫn chưa ban hành văn bản xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo nhiệm vụ Chính phủ giao. Do vậy, các địa phương gặp khó khăn và thiếu cơ sở pháp lý trong việc công khai danh Mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu trên địa bàn.

Để thực hiện quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP , Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sớm ban hành văn bản xác định các khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa phương để tạo Điều kiện cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng công khai danh Mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động liên hệ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện quy định này.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- BT. Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục QLN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy