Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1941/BXD-QLN
V/v: Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm: Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 về xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long - giai đoạn 2) tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Qua kiểm tra, hầu hết các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời với sự tham gia của các cấp, các ngành có liên quan và cơ bản đảm bảo các yêu cầu, Mục tiêu tại các Quyết định. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương triển khai thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về nhà ở tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:

1. Về việc bố trí nguồn vốn từ ngân sách để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở:

a) Đối với nguồn vốn cấp từ ngân sách trung ương để các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở tại các Quyết định trên, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định; hiện nay Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đang xem xét, xử lý. Tuy nhiên, đề nghị các địa phương cần chủ động bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và cân đối từ nguồn kinh phí được ngân sách trung ương cấp hàng năm cho địa phương để thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4526/BKHĐT-TH ngày 06/7/2015 và công văn số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016);

b) Đối với Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg , đề nghị các địa phương chủ động bố trí ngân sách của địa phương để thực hiện hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2661/VPCP-KTTH ngày 19/4/2016 của Văn phòng Chính phủ;

c) Về việc bố trí kinh phí quản lý theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg: Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp từ ngân sách địa phương để các Sở, ngành quan liên quan có kinh phí tổ chức việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.

2. Về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở:

Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan có liên quan của địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách đến chính quyền cấp huyện, cấp xã và các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách:

a) Chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong việc giải ngân đồng bộ các nguồn vốn hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

b) Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở của các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định.

4. Đối với chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg:

a) Các địa phương đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mà hiện nay có đề nghị bổ sung, Điều chỉnh số liệu thì phải có văn bản (kèm theo Đề án đã bổ sung, Điều chỉnh số liệu) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị thẩm tra lại; sau khi có kết quả thẩm tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Các địa phương có đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Đề án nhưng đã chết trong khi chờ kinh phí hỗ trợ mà vợ (chồng) hoặc con của họ vẫn còn đang sinh sống tại nơi ở đó thì đề nghị thống kê, rà soát cụ thể số lượng và gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Đối với các địa phương thuộc diện Điều chỉnh của Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008:

a) Hoàn thành việc giao nền cho các hộ dân thuộc đối tượng thực hiện chương trình; đôn đốc các hộ dân khẩn trương hoàn thành việc xây dựng nhà ở trong cụm, tuyến dân cư.

Riêng tỉnh Đồng Tháp đề nghị sớm hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của 07 cụm tuyến dân cư bổ sung; đối với tỉnh Vĩnh Long đề nghị hoàn thành việc xây dựng 01 bờ bao còn lại;

b) Xây dựng kế hoạch cụ thể việc thu hồi vốn tôn nền bán trả chậm cho các hộ gia đình, tránh phát sinh nợ quá hạn;

c) Xây dựng các biện pháp phòng chống sạt lở tại các cụm, tuyến dân cư; thực hiện việc quản lý các cụm, tuyến dân cư, bảo đảm trật tự văn minh, cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ, ngành: VPCP, KHĐT, TC, LĐTBXH, Ngân hàng CSXH (để phối hợp t/hiện);
- SXD các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/hiện);
- Lưu: VT, QLN (03);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy