Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1932/BTC-TCT
V/v hỗ trợ ADB tiến hành thủ tục miễn thuế đối với các hoạt động của HNTN ADB 2011

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trả lời công văn số 9878/NHNN-HTQT ngày 28/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hỗ trợ ADB tiến hành thủ tục miễn thuế đối với các hoạt động của HNTN ADB 2011, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12: “Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”;

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Điều 56 Hiến chương ADB về miễn thuế;

Căn cứ quy định tại Điểm 3b Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á về hội nghị thường niên lần thứ 44 của hội đồng thống đốc ngân hàng phát triển Châu Á;

Liên quan đến cam kết quốc tế có các trường hợp: ODA; miễn trừ ngoại giao; viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ và các trường hợp này đều đã có hướng dẫn thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở các quy định về miễn thuế hoặc hoàn thuế, thực hiện:

- Về miễn thuế: ứng với các quy định về thuế GTGT thì không có quy định về miễn thuế mà chỉ có đối tượng không chịu thuế. Đối với trường hợp này thì khi mua bán hàng hóa, dịch vụ, bên bán phải lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng không tính thuế và lưu giữ văn bản có liên quan để làm căn cứ kê khai thuế theo quy định tại Điểm 19 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

- Về hoàn thuế: trường hợp đơn vị mua hàng có hóa đơn GTGT, trên hóa đơn thanh toán cả tiền thuế GTGT thì được xét hoàn thuế. Thủ tục hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính;

+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính;

+ Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á về hội nghị thường niên lần thứ 44 của hội đồng thống đốc ngân hàng phát triển Châu Á (bản sao có xác nhận của Cơ quan đại diện thường trú Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB);

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi ADB đóng trụ sở tạ Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, TCT(VT, KK2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn