Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1908/BYT-TB-CT
V/v hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và thuốc phòng chống dịch

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh cung ứng vật tư, thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro và thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Công ty)

Bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm xã hội của các đơn vị cung ứng vật tư, thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro và thuốc trong thời gian qua đã vượt qua các khó khăn để đảm bảo nguồn cung ứng cho ngành y tế và nhu cầu của người dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, để kịp thời đảm bảo nguồn vật tư, thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro và thuốc cung ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của ngành y tế và của nhân dân trong giai đoạn dịch, bệnh trong nước và trên thế giới đang có diễn biến rất phức tạp, sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải qua điện thoại, Bộ Y tế trân trọng đề nghị:

1. Công ty Cổ phần hàng không Vietjet hỗ trợ các công ty thực hiện nhiệm vụ cung ứng trên vận chuyển các hàng hóa, trước mắt trong giai đoạn tới ngày 16/4/2020, hàng ngày có một chuyến khứ hồi giữa Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

2. Các Công ty thực hiện nhiệm vụ cung ứng khi có nhu cầu vận chuyển đề nghị liên hệ với Công ty cổ phần hàng không Vietjet để được giải quyết theo thông tin sau:

Địa chỉ: 302/3 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02835471866

Đầu mối liên hệ: Anh Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc

ĐT: 0903734854, email: sonnguyen@vietjetair.com

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương, Bộ Tài chính;
- Vụ TTB-CTYT, Vụ KHTC (để th/h);
- Vụ TTTĐKT (để ph/h thông tin);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Công ty Cổ phần hàng không Vietjet;
- Lưu: VT, TB-CT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
Nguyễn Minh Tuấn