Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/ATTP-PCTTR
V/v phúc đáp văn bản số 08-2020 của Công ty TNHH Denis G.M

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Denis G.M
(Lô 17-4, đường số 2B, KCN Quốc tế Protrade, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Ngày 11/8/2020, qua thông tin phản ánh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận được văn bản số 08-2020 ngày 03/8/2020 của Công ty TNHH Denis G.M về việc Bổ sung nội dung trên Giấy chứng nhận Y tế (Health Certificate) để tạo điều kiện xuất khẩu hàng hóa là nông sản đã qua chế biến đến thị trường Hoa Kỳ, sau khi rà soát, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Cục An toàn thực phẩm chưa nhận được văn bản đề nghị của quý Công ty liên quan đến đề xuất bổ sung nội dung vào Giấy chứng nhận Y tế theo như văn bản số 08-2020 ngày 03/8/2020 của quý Công ty.

2. Để được cấp Giấy chứng nhận Y tế, đề nghị quý Công ty gửi hồ sơ qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (https://nghidinh15.vfa.gov.vn) để được thẩm xét hồ sơ và giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, để có căn cứ bổ sung nội dung theo yêu cầu của quý Công ty vào Giấy chứng nhận Y tế, đề nghị quý Công ty cung cấp yêu cầu của phía Hoa Kỳ về vấn đề này.

Trên đây là ý kiến của Cục An toàn thực phẩm, xin kính gửi quý Công ty để được biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, PCTTR.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Việt Nga