Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1886/TXNK-CST
V/v thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Hải.
(Số 12 dãy B, 2, KĐT Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 26/LH.KT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Hải về việc thuế xuất khẩu của hàng tạm nhập tái xuất. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 6 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu đã nộp thuế nhập khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 103 Thông tư này).

Trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu nếu đã thực tái xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế nhập khẩu tương ứng với số hàng hóa thực tế đã tái xuất khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Điều 120 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 2 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện như hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo trình bày của Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Hải tạm nhập tái xuất mặt hàng Phốt pho vàng (thuế suất thuế xuất khẩu 5%) trước ngày 01/9/2016, thì Công ty phải kê khai và nộp thuế xuất khẩu trước khi thông quan hàng hóa (hoặc có bảo lãnh tiền thuế phải nộp). Sau khi lô hàng được thông quan, Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, không thu thuế theo quy định.

2. Căn cứ điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội (hiệu lực từ 01/9/2016), thì hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất thì được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Hải tạm nhập, tái xuất hàng hóa (từ ngày 01/9/2016) trong thời hạn tạm nhập, tái xuất được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất thì được miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế xuất khẩu nếu tái xuất.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Hải được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng