Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1886/BXD-PTĐT
V/v Thực hiện phân loi đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2016). Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, thẩm định và công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13.

Trên cơ sở Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan:

- Rà soát công tác lập, thẩm định và công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

- Báo cáo kế hoạch nâng loại cho các đô thị có kế hoạch phân loại trong năm 2016, 2017 và từng năm tiếp theo đến năm 2020. Đề xuất điều chỉnh danh mục phân loại đô thị của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có). Lưu ý việc điều chỉnh phải phù hợp Quy hoạch vùng tỉnh, Quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng tại địa chỉ số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: quanlydothi.uda@gmail.com trước ngày 15/10/2016.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- Sở QHKT Hà Nội, Tp.HCM (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục PTĐT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh