Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/VPHĐBCQG-PL
V/v một số nội dung liên quan đến bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên,

Văn phòng Hội đồng bu cử quốc gia đã nhận được văn bản số 99/UBBC ngày 15/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên đề nghị cho ý kiến về việc quay phim, chụp ảnh tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu và nguyên tắc xác định người trúng cử trong trường hợp có nhiều người được số phiếu bằng nhau. Văn phòng đã báo cáo đến Hội đồng bầu cử quốc gia và xin được thông báo với Quý cơ quan ý kiến của Hội đồng bầu cử quốc gia về vấn đề này như sau:

1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân không có quy định cụ thvề việc quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Do đó, về cơ bản người dân có quyền quay phim, chụp hình trong quá trình mình tham gia thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử. Tuy nhiên, việc quay phim, chụp hình phải được thực hiện một cách có thiện chí, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử, không cản trở việc bỏ phiếu của cử tri khác và không vi phạm Nội quy phòng bỏ phiếu. T bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cử tri ra, vào phòng bỏ phiếu, nhận phiếu, viết phiếu và thực hiện việc bỏ phiếu bảo đảm không gây mất trật tự, an toàn tại phòng bỏ phiếu, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Nội quy phòng bỏ phiếu.

2. Khoản 4 Điều 78 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bng nhau và nhiều hơn s lượng đại biu được bu đã n định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử”. Đối với trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và có cùng năm sinh thì việc xác định người trúng cử sẽ căn cứ vào tháng sinh. Nếu những người này có cùng năm sinh và tháng sinh thì sẽ căn cứ vào ngày sinh để xác định người trúng cử.

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng thông báo.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT HĐBCQG (để b/c);
- Trưởng, Phó trưởng Tiểu ban VBPL và TTTT (để b/c)
;
- Bộ Nội vụ (để p/h hướng dẫn);
- Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VPHĐBC, PL
e-pas:
31389

CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Văn Cường