Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1870/TTCP-C.IV
V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian vừa qua, Thanh tra Chính phủ nhận được nhiều văn bản của các bộ, ngành, địa phương đề nghị hướng dẫn việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2019. Về nội dung này, Thanh tra Chính phủ có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 thì việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật; việc kê khai thực hiện theo mẫu do Chính phủ quy định. Hiện nay, dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập đã trình Chính phủ xem xét cho ý kiến, tuy nhiên, một số nội dung vẫn còn có các ý kiến khác nhau, cần xin thêm ý kiến của cơ quan chức năng để thống nhất trước khi Chính phủ ban hành.

Do đó, việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 sẽ được thực hiện khi Nghị định ban hành và có hiệu lực pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm (để b/c);
- Vụ PC (để P.hợp);
- Lưu: VT; C.IV, P3 (3b).

TL.TỔNG THANH TRA
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC IV
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phí Ngọc Tuyển