Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1856/VPCP-QHĐP
V/v báo cáo kết quả thẩm định ĐMC của thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 282/BTNMT-TCMT ngày 17 tháng 01 năm 2018 về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của "Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo nêu trên về kết quả thẩm định đánh giá môi trường chiến lược " Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"; trên cơ sở đó, Thành phố khẩn trương hoàn chỉnh điều chỉnh Quy hoạch theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, CN, NN;
- Lưu: VT, QHĐP(3) Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng