Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/TCT-CS
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ
(Địa chỉ: Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển đề ngày 28/3/2019 của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) kèm theo công văn số 145/2018/VB-TBPM ngày 18/12/2018 của Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ về ưu đãi thuế TNDN đối với các nhà đầu tư thứ cấp tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 7, khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật thuế TNDN quy định:

+ Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm kể từ khi có doanh thu, miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ khi có thu nhập và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước theo quy định của pháp luật; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường; thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao;…dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

+ Áp dụng thuế suất 17% trong 10 năm kể từ khi có doanh thu (kể từ ngày 01/01/2016), miễn thuế TNDN trong 2 năm kể từ khi có thu nhập và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư mới thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và một số lĩnh vực như sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

+ Miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi có thu nhập và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 04 năm tiếp.theo áp dụng đối với các dự án đầu tư thực hiện tại KCN không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi.

+ Đối với dự án đầu tư mở rộng (ĐTMR) thuộc lĩnh vực ưu đãi thuế hoặc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí quy định của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Khoản 5 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định: áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm kể từ khi có doanh thu, miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ khi có thu nhập và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng ti êu chí quy định tại Luật số 71/2014/QH13.

Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Khoản 9 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 quy định: Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi bổ sung cho thời gian còn lại.

Đề nghị Công ty làm việc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp căn cứ tình hình thực tế của các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phý Mỹ 3 để xác định ưu đãi thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung về việc xác định Thị xã Phú Mỹ được thành lập từ huyện Tân Thành để làm cơ sở áp dụng ưu đãi thuế, ngày 25/6/2018 Bộ Tài chính đã có công văn số 7520/BTC-CST gửi ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế TNDN, TNCN đối với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, trong đó có nêu:

"Trường hợp văn bản về đầu tư, về thuế TNDN có sự thay đổi danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thực hiện theo quy định tại văn bản đó " và Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 1006/TCT-CS ngày 25/3/2019 gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế khi chuyển đổi đơn vị hành chính từ huyện Tân Thành thành thị xã Phú Mỹ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung