Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thanh lý gỗ cao su

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 319/BTC-TCT ngày 10 tháng 01 năm 2018 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cây cao su thanh lý, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thanh lý cây cao su khi trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế (dự kiến trình Quốc hội trong năm 2018).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, NN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp