Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1853/BYT-DP
V/v tạm dừng t chức tiêm chng

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đó yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong ngày 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc và căn cứ yêu cầu về việc tổ chức buổi tiêm chủng; Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tạm dừng các buổi tiêm chủng thường xuyên trong tiêm chủng mở rộng và triển khai thực hiện theo đúng Công văn số 396/VSDTTƯ-TCQG ngày 31/3/2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

2. Tạm dừng tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020; Tuy nhiên vẫn phải bố trí tiêm chủng cho người dân khi có yêu cầu đối với các trường hợp cần được tiêm ngay như vắc xin, huyết thanh phòng chống bệnh dại, uốn ván...,đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện tiêm chủng.

3. Xây dựng kế hoạch để tổ chức tiêm chủng lại ngay sau thời gian tạm dừng đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, an toàn tiêm chủng, tiêm bù đầy đủ cho các đối tượng.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục QLKCB;
- Các Viện: VSDT, Pasteur;
- TTKSBT/YTDP tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên