Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1848/UB-CN
V/v triển khai đợt II thực hiện Nghị định 388/HĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 1994

 

Kính gửi:

- Các Sở Ban Ngành TP;
- UBND các Quận, Huyện.

 

Căn cứ quyết định số 90/TTg ngày 07 tháng 03 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn khai trình đợt II thực hiện Nghị định 388 như sau:

1/ Các Sở Ban Ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện phải tiến hành kiểm tra, rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị quốc doanh do mình quản lý nhưng chưa kịp đăng ký thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước ở đợt I. Trên cơ sở đó, căn cứ Quyết định 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ và tuân thủ chặt chẽ quy chế ban hành kèm theo Nghị định 388, có văn bản giải trình với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với các đơn vị quốc doanh chưa có lãi hoặc có biện pháp chấn chỉnh, củng cố, giải pháp cụ thể về vốn công nghệ v.v… để Thường trực Ủy ban xem xét.

2/ Hồ sơ xin thành lập lại của các đơn vị quốc doanh ở đợt II (ngoài văn bản giải trình nói ở điểm 1) cũng giống như của đợt I. Riêng vấn đề xác nhận vốn của cơ quan tài chánh, thống nhất lấy thời điểm 31 tháng 12 năm 1993 (có kèm theo quyết toán được duyệt năm 1993).

3/ Hồ sơ xin thành lập lại gửi về Thường trực ban chỉ đạo thực hiện Nghị định số 388/HĐBT của thành phố - Ủy ban Kế hoạch thành phố từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm 1994.

4/ Đối với các đơn vị quốc doanh không đủ điều kiện để thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước thì các cơ quan chủ quản cấp trên căn cứ Quyết định 315 và 330 của Hội đồng Bộ trưởng để có biện pháp thích hợp trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét Quyết định.

5/ Việc sắp xếp thành lập và đăng ký lại các liên hiệp xí nghiệp và Tổng công ty được tiến hành theo quy định tại điều 5 Quyết định 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Huấn