Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/BNV-CCVC
V/v trao đổi nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 751/BHXH-CSXH ngày 26/3/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tuổi nghỉ hưu thực hiện chính sách nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP1, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Ngày 18/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP2, theo đó tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 và khoản 3 Điều 168 của Bộ luật Lao động đã được quy định chi tiết theo lộ trình tương ứng tuổi nghỉ hưu của từng năm tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5 và Phụ lục I, II của Nghị định này.

Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn số 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, việc xác định độ tuổi đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng căn cứ thời điểm nghỉ hưu vào thời điểm giới thiệu người ứng cử và tuổi nghỉ hưu theo lộ trình của năm ứng cử (không xác định theo tuổi nghỉ hưu trong tương lai quy định tại Phụ lục I Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của người ứng cử).

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định tuổi nghỉ hưu đối với các đối tượng nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP cần căn cứ vào thời điểm nghỉ hưu và tuổi nghỉ hưu của năm đó.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trọng Thừa (để b/c);
- Lưu: VT, CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
Trương Hải Long

 1 Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng.

2 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu