Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/BTNMT-TĐKTTT
V/v phổ biến, tổ chức thực hiện Ch thị s 09/CT-TTg ca Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025 (gửi kèm theo), Bộ yêu cầu như sau:

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện các nội dung Chỉ thị:

- Thực hiện tốt quy định Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 ban hành tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan khác.

- Đa dạng và đổi mới các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, lĩnh vực; hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế của đất nước; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Tăng cường, đổi mới tuyên truyền, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng.

- Đảm bảo tạo điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất, nguồn lực cho các cơ quan báo chí trực thuộc (nếu có), góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu giai đoạn 2021 - 2025.

2. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ:

Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về tài nguyên và môi trường; xây dựng kế hoạch tăng tỷ lệ lượng tin, bài mới tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020.

Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, TĐKT&TT, B.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành