Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1842/TXNK-CST
V/v thuế GTGT thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH B.Braun Việt Nam.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 2016-08/XNK/BB ngày 11/8/2015 và công văn số 2016-31/XNK/BB ngày 31/8/2016 của Công ty TNHH B.Braun Việt Nam về việc xác nhận của Bộ Y tế đối với thiết bị y tế khi làm thủ tục nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì: “11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế.”

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn như sau:

- Công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế;

- Công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế GTGT.

Theo đó, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT này 21/6/2011 của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Để giải quyết vấn đề do doanh nghiệp nêu, Bộ Tài chính và Bộ Y tế đang làm việc để trao đổi thống nhất. Sau khi có chỉ đạo của Bộ Tài chính và Bộ Y tế bằng văn bản, Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) sẽ thông báo để doanh nghiệp và cơ quan hải quan thực hiện.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH B.Braun Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục GSQL (để ph/h);
- Lưu: VT, CST-Phương (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng