Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 184/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 125/CCT-KKKTT&TH ngày 17/12/2014 của Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ (thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình) đề nghị khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân Trang Đông (mã số thuế: 1000341805). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 6, Điều 158 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

“6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh...”

- Khoản 2, Điều 165 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

“2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;…”

- Điểm 3.3, Mục III, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

“3.3. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh ngừng kê khai và nộp thuế nhưng không khai báo với cơ quan Thuế: quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau 3 lần gửi thông báo nhắc nhở người nộp thuế phải kê khai và nộp thuế, nếu không có phản hồi từ phía người nộp thuế thì cơ quan Thuế liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin và điều tra tình hình thực tế về sự tồn tại của người nộp thuế. Nếu người nộp thuế không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn thì yêu cầu đối tượng thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu đối tượng không còn hoạt động kinh doanh tại trụ sở đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tích thì cơ quan Thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận về tình trạng không tồn tại của người nộp thuế. Cơ quan Thuế thông báo công khai tình trạng không tồn tại của người nộp thuế và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của Ngành Thuế.”

- Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

“2. Đối với người nộp thuế ngừng khai thuế, nộp thuế nhưng không khai báo với cơ quan thuế

Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau ba lần gửi Thông báo yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, nếu không có phản hồi từ phía người nộp thuế thì cơ quan thuế liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin, tình hình thực tế về sự tồn tại của người nộp thuế.

b) Trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tích thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận về tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh của người nộp thuế. Cơ quan thuế cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế, thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế và phối hợp cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

- Điểm 1, Mục IV, Phần II Quy trình quản lý đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-TCT ngày 29/4/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Điểm 1, Mục VIII, Chương II Quy trình quản lý đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày 27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, qua xem xét trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Trang Đông nêu tại công văn số 125/CCT-KKKTT&TH ngày 17/12/2014 của Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình rà soát, chấn chỉnh lại công tác quản lý đăng ký thuế trên địa bàn, đảm bảo cơ quan thuế thực hiện theo đúng quy định về đăng ký thuế và hướng dẫn nghiệp vụ tại Quy trình quản lý đăng ký thuế của Tổng cục Thuế đã ban hành.

2. Để đảm bảo xử lý trường hợp của Doanh nghiệp tư nhân Trang Đông theo đúng quy định về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân Trang Đông về đăng ký kinh doanh, vi phạm về thuế theo quy định kể từ thời điểm doanh nghiệp kết thúc thời gian tạm ngừng hoạt động (ngày 01/7/2010) đến nay, theo đó:

- Trường hợp vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân Trang Đông bị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đơn vị phải làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cơ quan thuế không khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp trong trường hợp này.

- Trường hợp vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân Trang Đông không bị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Cục Thuế tỉnh Thái Bình báo cáo để Tổng cục Thuế khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân Trang Đông, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương