Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1817/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH MKP Shipping tại Nha Trang.
(Đ/c: 04 Bùi Thị Xuân, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang)

Trả lời công văn số 0903/MKP-NT/21 ngày 09/03/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH MKP Shipping tại Nha Trang về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, trên cơ sở công văn số 3704/BCH-TM ngày 07/12/2020 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Khánh Hòa, công văn số 73/CVHHNT-PC ngày 02/2/2021 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, đề nghị Chi nhánh Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Vân Phong (Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa) để được hướng dẫn thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie được đóng vào container và được phương tiện khác vận chuyển qua cửa khẩu khác theo mã loại hình xuất khẩu H21 - xuất khẩu hàng hóa khác.

2. Thủ tục hải quan và hồ sơ hải quan:

2.1. Về thủ tục hải quan:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, thuyền buồm Julie được đóng container, thực hiện thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Vân Phong sau đó vận chuyển đến cảng Sài Gòn KVI - TP. Hồ Chí Minh để xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thuộc trường hợp thực hiện thủ tục vận chuyển kết hợp.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 (Điều 51c) Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2.2. Về hồ sơ hải quan:

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và bổ sung một số chứng từ sau: Giấy đăng ký thuyền buồm Julie; văn bản cho phép thuyền buồm Julie được hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, GSQL(03b).

TL .TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng