Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/VPCP-KTTH
V/v báo cáo của Hội đồng Cạnh tranh

Hà Ni, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Hội đồng Cạnh tranh.

Xét đề nghị của Hội đồng Cạnh tranh tại văn bản số 05/BC-HĐCT ngày 22 tháng 01 năm 2018 về báo cáo kết quả công tác của Hội đồng Cạnh tranh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Trên cơ sở mô hình cơ quan cạnh tranh được quy định tại Luật Cạnh tranh sửa đổi (sau khi được Quốc hội thông qua), Bộ Công Thương kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ quan quản lý cạnh tranh theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Các Vụ: PL, TCCV, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp