Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Trần.
(Địa chỉ: A13B, Tổ 1, KP5, Xa lộ Hà Nội, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số NT05/13 ngày 19/02/2013 của Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Trần về việc nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2007, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện nay, việc nhập khẩu xe ô tô các loại đã qua sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; khoản 3 Điều 10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng nêu trên để được hướng dẫn cụ thể (về kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật để xác định chính xác hàng hóa nhập khẩu).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 181/GSQL-GQ1 về nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 181/GSQL-GQ1
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/03/2013
  • Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
  • Người ký: Ngô Minh Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/03/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản