Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0466/HQĐNa-TXNK ngày 19/3/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế của Công ty Cổ phần Mặt trời đỏ Bình Thuận. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Trường hợp quy định tại các khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan.

Căn cứ khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

1. Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.

4. Thời gian, địa điểm thông báo Danh mục miễn thuế:

a) Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa trước ngày thông báo Danh mục miễn thuế thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-Lập (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn