Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10918/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2019), ý kiến các Bộ: Xây dựng (văn bản số 2861/BXD-HĐXD ngày 03 tháng 12 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9102/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 12 năm 2019), Tài chính (văn bản số 15050/BTC-ĐT ngày 11 tháng 12 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 9213/BNN-PCTT ngày 10 tháng 12 năm 2019) về việc điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, thực hiện cập nhật danh mục cầu treo dân sinh và điều chỉnh tổng mức đầu tư theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

2. Về nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 cho Đề án: sau khi điều chỉnh Đề án theo nội dung nêu trên và không áp dụng tiết kiệm 10% theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 trong phạm vi kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 đã giao cho Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, QHQT, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục