Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/BNN-PC
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Trả lời công văn số 3193/BTP-VP ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến góp ý như sau:

1. Cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và đã được đề cập tại thuyết minh chi tiết.

2. Góp ý cụ thể:

- Đề nghị bổ sung phần giải thích thuật ngữ để có cách hiểu thống nhất về thông cáo, thông cáo báo chí vì khái niệm này chưa được đề cập trong Luật Báo chí.

- Khoản 4 Điều 2: Đề nghị quy định cụ thể "vào ngày làm việc đầu tháng" là ngày nào? Nên quy định theo hướng trước ngày bao nhiêu hàng tháng thì sẽ cụ thể và hợp lý hơn.

- Đề nghị bổ sung quy định về việc thông cáo báo chí đối với những văn bản mật theo Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước.

- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa lại dự thảo theo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.

Trên đây là ý kiến góp ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Số hiệu: 1796/BNN-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/05/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/05/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản