Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/TTg-CN
V/v thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao giữa tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm với TL10B và đường Trần Đại Nghĩa theo hình thức BOT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8526/BGTVT-ĐTCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 và số 10547/BGTVT-ĐTCT ngày 18 tháng 9 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 7066/BKHĐT-KCHTĐT ngày 30 tháng 8 năm 2017), Tài chính (văn bản số 11491/BTC-ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017) về nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao giữa tuyến nối Tân Tạo - Ch Đệm với TL10B và đường Trần Đại Nghĩa theo hình thức BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 346/TTg-KTN ngày 09 tháng 3 năm 2015 về việc đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm thuộc Dự án đường cao tc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và tình hình thực tế triển khai Dự án; đồng thời tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên để quyết định việc đầu tư, bảo đảm hiệu quả và theo đúng các quy định pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ
CổngTTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1790/TTg-CN năm 2017 về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao giữa tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm với TL10B và đường Trần Đại Nghĩa theo hình thức BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1790/TTg-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/11/2017
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Trịnh Đình Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/11/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản