Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1788/VPCP-V.I
V/v phản ánh, kiến nghị của bà Lê Thị Minh Châu cổ đông Công ty CP Nhựa Y tế Mediplast

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.

Xét báo cáo số 6533/BYT-KHTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Y tế về việc phản ánh, kiến nghị của bà Lê Thị Minh Châu cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Y tế; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ thanh tra làm rõ quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty thiết bị Y tế Việt Nam (Vinamed); việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhựa Y tế (Mediplast), Tổng Công ty cổ phần Y tế (Danameco); việc sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa Y tế vào Tổng Công ty Thiết bị Y tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong Quý II năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: ĐMDN, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), ĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng