Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17876/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương
(địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Opera View 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 26/8/2016 đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương;

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

Nhà sản xuất

Lý do thu hồi

1

CHANEL
ALLURE
HOMME SPORT GEL MOUSSANT POUR LE CORPS ET LES CHEVEUX

82357/13/CBMP-QLD

24/10/2013

Chanel Inc. (876 Centennial Avenue Piscataway NJ 08854 - Mỹ)

Thành phần công thức ghi trên nhãn không thống nhất với Phiếu công bố và công thức gốc của nhà sản xuất

2

CHANEL BLUE
DE CHANEL
PARIS GEL DE
DOUCHE

82356/13/CBMP-QLD

24/10/2013

3

CHANEL
ALLURE
HOMME
EDITION
BLANCHE EAU
DE PARFUM

91126/14/CBMP-QLD

13/02/2014

Chanel (Z.A.C. Des Mercìeres 60200 Compìegne -Pháp)

4

CHANEL No5 LE SAVON

82175/13/CBMP-QLD

03/10/2013

5

CHANEL
VITALUMIERE FOND DE TEINT POUDRE LIBRE SPF15 No20

12093/16/CBMP-QLD

17/6/2016

Chanel BP - Chemin Des Otages (60300 Chamant - Pháp)

6

CHANEL VITALUMIERE FOND DE TEINT POUDRE LIBRE SPF15 No10

12094/16/CBMP-QLD

17/6/2016

7

CHANEL COCO MADEMOISELLE DEODORANT

67612/12/CBMP-QLD

13/11/2012

Chanel (Chemin Des Otages - 60300 Chamant -  Pháp)

8

CHANEL
ALLURE
HOMME SPORT DEODORANT

67620/12/CBMP-QLD

13/11/2012

9

CHANEL BLUE DE CHANEL PARIS STICK DEODORANT

67617/12/CBMP-QLD

13/11/2012

10

CHANEL STYLO EYESHADOW 187 BRUN CHÂTAIN

12715/16/CBMP-QLD

04/7/2016

Intercos Europe SPA (Piazza Eleonora Duse 2-20122 Milano - Italy)

Tên nhà sản xuất ghi trên nhãn phụ (Chanel - Pháp) không thống nhất với nhà sản xuất ghi trên Phiếu công bố (Intercos Europe SPA - Italy)

11

CHANEL STYLO YEUX
WATERPROOF 929 AGAPE

12105/16/CBMP-QLD

17/6/2016

Tổng số: 11 sản phẩm

2. Công ty Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Rà soát các sản phẩm mỹ phẩm mà Công ty đã nhập khẩu và kinh doanh, chỉ được đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2016.

3. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông