Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 22/01/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 333/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, trong đó có nội dung yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các hãng tàu về hành vi đưa hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc hành vi nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật. Đến nay chỉ có Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lập Biên bản được 02 trường hợp; các Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn lại chưa thực hiện lập Biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan với lý do các hãng tàu không thực hiện ký Biên bản vi phạm hành chính. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Về việc lập Biên bản vi phạm hành chính:

Căn cứ Điều 56, Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu quản lý phế liệu tồn đọng khẩn trương thực hiện việc lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các hãng tàu theo hướng dẫn tại công văn số 333/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2021 của Tổng cục Hải quan, hoàn thành việc lập Biên bản vi phạm hành chính trước ngày 20/4/2021.

Trường hợp các hãng tàu không đến làm việc, không ký Biên bản vi phạm hành chính thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chấn chỉnh các Chi cục Hải quan trong việc chậm lập Biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn số 333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan.

2. Về việc ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính và Quyết định biện pháp khắc phục hậu quả:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 65, khoản 2 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính và công văn số 333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố Quyết định việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy đối với hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các lô hàng là phế liệu tồn đọng không đủ điều kiện nhập khẩu, bao gồm cả trường hợp đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất nhưng hàng hóa chưa tái xuất.

Thời hạn hoàn thành việc ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy trước ngày 25/4/2021, chi phí tiêu hủy thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hoàn thành việc xử lý dứt điểm đối với phế liệu tồn đọng tại cảng biển theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại điểm 1 công văn số 333/TCHQ-GSQL trước ngày 17/5/2021 và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan qua Cục Giám sát quản lý về hải quan bằng văn bản trong ngày 17/5/2021 để tổng hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành