Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1777/BNN-TCTS
V/v: trả lời Hiệp hội cá tra Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Hiệp hội Cá tra Việt Nam

Phúc đáp công văn số 38/HHCTVN 14-VP ngày 23/5/2014 của Hiệp hội Cá tra Việt Nam về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện đăng ký hợp đồng xuất khẩu, Căn cứ Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển đang chủ trì phối hợp với các Bộ ngành và địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ.

2. Để tạo điều kiện các thương nhân xuất khẩu cá tra hoạt động bình thường, trong khi chờ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ, kể từ 20/6/2014 (thời gian Nghị định 36/2014 bắt đầu có hiệu lực) Hiệp hội Cá tra Việt Nam tổ chức chứng nhận đăng ký xuất khẩu cho thương nhân với hồ sơ được quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 8, đồng thời khẩn trương chuẩn bị bộ máy, nhân sự, nơi tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thương nhân xuất khẩu việc đăng ký và chứng nhận đăng ký xuất khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đúng theo quy định;

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với Hiệp hội Cá tra Việt Nam tạo điều kiện cho thương nhân trong việc đăng ký và xuất khẩu sản phẩm cá tra bình thường trong khi chờ các Cơ quan chức năng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để quý cơ quan biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để biết);
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám