Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1770/TXNK-TG
V/v trị giá hải quan xe Kia Rio

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 84/HQHCM-TXNK ngày 26/8/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về việc xác định trị giá hải quan đối với mặt hàng xe ô tô nhãn hiệu Kia Rio, dung tích 1.4L, số tự động, xuất xứ Hàn Quốc, mới 100%. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện kiểm tra sau thông quan trên cơ sở kiểm tra lại hồ sơ thực tế, mức giá khai báo của doanh nghiệp so sánh với các thông tin giá bán trên thị trường trong nước, các thông tin giá bán trên thị trường nước ngoài, bao gồm giá xe với các trang thiết bị cơ bản (base) và các trang thiết bị (option) tăng thêm kèm theo và các nguồn thông tin khác để thực hiện việc xác định trị giá và thu thuế theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TG (Tâm-5b).

KT. CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng