Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1768/BKHCN-TĐC
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg) nhằm củng cố, hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan liên quan để thực hiện các nghĩa vụ minh bạch hóa về TBT, các cam kết về TBT trong Hiệp định TBT/WTO và cam kết về TBT trong các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam là Thành viên. Quyết định này thay thế Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm Hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Mạng lưới TBT Việt Nam).

1. Một số nội dung quy định mới trong Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg

Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg quy định thành phần của Mạng lưới TBT Việt Nam chỉ bao gồm Văn phòng TBT Việt Nam (đầu mối TBT quốc gia và là Điểm TBT của Bộ Khoa học và Công nghệ) và các Điểm TBT của 9 Bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Y tế và không có các Điểm TBT địa phương như quy định tại Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ; bỏ thuật ngữ “Điểm TBT ở địa phương” và chuyển nhiệm thực hiện các quy định về TBT ở địa phương cho các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện, bảo đảm mục tiêu không hình thành mới các tổ chức riêng biệt (ví dụ như thành lập Phòng, Văn phòng), tạo sự linh hoạt trong sắp xếp tổ chức, tránh rập khuôn hình thức, lãng phí nguồn lực không cần thiết và vẫn bảo đảm việc trao đổi, xử lý và cung cấp thông tin giữa địa phương với Trung ương trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

2. Nội dung cần triển khai thực hiện tại Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg

Để bảo đảm việc thực hiện Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg thống nhất và đồng bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan địa phương thực hiện một số nội dung như sau:

a) Về tổ chức hoạt động

Chủ động rà soát và có phương án hoàn thiện các quy định của địa phương đối với hoạt động TBT phù hợp với Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg. Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý cụ thể, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tại địa phương chủ động sắp xếp từ nguồn lực sẵn có để thực hiện nhiệm vụ TBT trên địa bàn tỉnh. Việc bố trí, sắp xếp cần phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện cải cách hành chính và tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về kiện toàn và sắp xếp, tổ chức lại cơ quan nhà nước, bảo đảm hiệu quả phối hợp đồng bộ với Điểm TBT quốc gia, các Điểm TBT của Bộ, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh.

b) Về nhiệm vụ thường xuyên

- Chủ động tham vấn các cơ quan có liên quan, tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp và cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp) nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và/hoặc nước ngoài.

- Tăng cường cung cấp thông tin về TBT thông qua việc chủ động thực hiện hoặc tiếp nhận từ Điểm TBT quốc gia (Văn phòng TBT Việt Nam) các tin cảnh báo gửi cho doanh nghiệp bảo đảm cân bằng giữa nghĩa vụ và lợi ích trong thực thi Hiệp định TBT và Chương TBT trong các FTA, qua đó giúp doanh nghiệp chuẩn bị giải pháp xử lý các thách thức về hàng rào kỹ thuật ở nước ngoài và trong nước, kể cả các trường hợp khiếu kiện (nếu phát sinh); chủ động chọn lọc các thông báo của WTO trên trang Eping (http://www.epingalert.org/en) theo phạm vi ngành quản lý; truyền tải thông tin cho các cơ quan, doanh nghiệp liên quan chủ động nắm bắt các thông báo thông qua các bản tin, trang tin điện tử (nếu có).

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác TBT nắm vững các kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng để nâng cao năng lực bảo đảm hoạt động tư vấn về TBT kịp thời bám sát thực tế; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp liên quan về các biện pháp TBT của nước ngoài và thông tin TBT khác nhằm hỗ trợ nhận thức về cơ hội, thách thức của TBT ở trong nước và nước ngoài.

c) Về trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ TBT

- Cổng thông tin quốc gia về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Cổng thông tin TBT Việt Nam - tbt.gov.vn) với vai trò “một cửa”, tập trung các thông tin liên quan đến hàng rào kỹ thuật ở trong nước và nước ngoài để đáp ứng cam kết về minh bạch hóa trong Hiệp định TBT/WTO và các FTA thế hệ mới; các cơ quan có liên quan đến hoạt động TBT có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng TBT Việt Nam cung cấp đầy đủ thông tin, bảo đảm thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết. Do vậy, đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng và/hoặc hoàn thiện các trang tin, các cơ sở dữ liệu về TBT của đơn vị để chủ động cập nhật, cung cấp, xử lý thông tin về TBT khi có yêu cầu nhằm đáp ứng việc vận hành Cổng thông tin TBT Việt Nam.

- Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành xây dựng Thông tư quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và Thông tư thay thế Thông tư số 15/2012/TT-BKHCN quy định về hoạt động và tổ chức của Ban liên ngành Hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Thời gian dự kiến ban hành vào cuối năm 2018. Do vậy, những quy định liên quan Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN và Thông tư số 15/2012/TT-BKHCN cần sớm có kế hoạch rà soát và điều chỉnh, thời gian và nội dung điều chỉnh cần phù hợp với quy định tại Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg (Điều 6, khoản 3) và hướng dẫn, quy định chi tiết của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng