Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1758/GSQL-GQ5
V/v vướng mắc kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH SEBANG VINA tại Hưng Yên
(Địa chỉ: lô 4, đường RD-01, KCN Dệt may Phố Nối B, xã Dị Sử; huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 04062018/CV-KNQ ngày 04/06/2018 của Chi nhánh Công ty TNHH SEBANG VINA tại Hưng Yên liên quan đến vướng mắc Doanh nghiệp nước ngoài mua hàng trong nước gửi kho ngoại quan sau đó bán cho Doanh nghiệp nội địa để đưa vào sử dụng nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa được hướng dẫn theo khoản 4 Điều 91 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Đề nghị Quý Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5.hoapt2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn