Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/VPCP-CN
V/v chủ trương giao các nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội ưu tiên đầu tư giai đoạn đến 2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn 389/BQP-TM ngày 10 tháng 01 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 322/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 01 năm 2018), Giao thông vận tải (Công văn số 701/BGTVT-ĐTCT ngày 19 tháng 01 năm 2018) và Tài chính (Công văn số 913/BTC-ĐT ngày 23 tháng 01 năm 2018) về chủ trương giao các nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội ưu tiên đầu tư giai đoạn đến 2025, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, lập phương án đầu tư đối với các dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (gồm: Tuyến số 5 đoạn Văn Cao-Hòa Lạc, Tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo-Thượng Đình và Tuyến số 4 đoạn Mê Linh-Sài Đồng-Liên Hà) phù hợp với quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Đường sắt Việt Nạm;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: KTTH, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục