Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1752/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Gia Dụng An Phát.
(Đ/c: Tầng 4, Tòa nhà 110 Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Trả lời công văn số 01/2016/CVAP của Công ty CP Gia Dụng An Phát phản ánh Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng không chấp tính hợp lệ của C/O mẫu E có số tham chiếu E163302037900004 do chữ ký trên C/O mẫu E không có trong bộ mẫu dấu, chữ ký đã được Tổng cục Hải quan thông báo, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GQ4(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn