Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1749/GSQL-GQ4
V/v xác minh trên C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3276/HQQN-GSQL ngày 30/11/2016 cửa Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc xác minh C/O mẫu D. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu D của Malaysia số tham chiếu KL-201611-CCF-LL06781-114039 cấp ngày 17/11/2016: Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O về tính hợp lệ và sẽ hướng dẫn cụ thể bằng văn bản sau khi có trả lời từ cơ quan cấp C/O có liên quan.

Cục Giảm sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn